เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็จะเปลี่ยน

เมื่อสร้างเหตุปัจจัยถูก แม้จะหวังหรือไม่หวัง
ก็จะได้ผลลัพธ์ตามเหตุปัจจัยนั้นๆ


เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี
เพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น
เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี
เพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป


การศึกษาเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ
และให้ผลตอบแทนสูงเสมอ